نرخنامه ترجمه رسمی مصوب دادگستری

نام سند زبان مبدا زبان مقصد هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافی هزینه تصدیق مدارک در دادگستری هزینه تائید مدارک در وزارت امور خارجه هزینه ارسال مدارک برای دادگستری و وزارت خارجه هزینه های دفتری هزینه تصدیق هر صفحه کپی همسر به ازای هر مورد در سند فرزند به ازای هر مورد در سند توضیحات به ازای هر مورد در سند عملیات
شناسنامه فارسي انگليسي 250,000 62,500 600,000 60,000 70,000 150,000 10,000 50,000 50,000 100,000 ثبت سفارش
کارت ملی فارسي انگليسي 200,000 50,000 600,000 60,000 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
دفترچه بیمه فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 60,000 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
وکالت نامه (نیم برگ) فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی حصر وراثت فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
سند تلفن همراه فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی تجرد،تولد، فوت فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
ریزنمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی(هرترم) ترم فارسي انگليسي 150,000 37,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
ریزنمرات دانشگاهی(هرترم) ترم فارسي انگليسي 180,000 45,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت شناسایی فارسي انگليسي 200,000 50,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت معافیت فارسي انگليسي 200,000 50,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
ابلاغیه،اخطارقضایی فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
برگه مرخصی فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
توصیه نامه تحصیلی(بعداز تحصیلات سوم راهنمایی) فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
جواز اشتغال به کار فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
حکم بازنشستگی (کوچک) فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
ریزنمرات دبستان ،راهنمایی(هرسال) سال فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
فیش مستمری (کوچک) صفحه فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت بازرگانی هوشمند فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت عضویت نظام مهندسی فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت نظام پزشکی فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت واکسیناسیون تاسه نوع واکسن فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت پایان خدمت فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گزارش ورود و خروج از کشور فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی اشتغال به تحصیل فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
ریزمکالمات تلفن(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 60,000 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی ریزنمرات دانشگاهی فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی عدم خسارت خودرو(نیم برگ) فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی عدم سوء پیشینه فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گذرنامه(بدون روادید) فارسي انگليسي 350,000 87,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات(کوچک) فارسي انگليسي 400,000 100,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
اساسنامه ثبت شرکت ها فرمی(هرصفحه) فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
اوراق مشارکت و اوراق قرضه فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
انواع قبض(مالیات،پرداخت بیمه،آب،برق و...) فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
برگ تشخیص مالیات،مالیات قطعی(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
برگ آزمایش پزشکی(کوچک) فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
برگ جلب،احضاریه صفحه فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
پروانه دائم پزشکی فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
پروانه مطب،پروانه مسئولیت فنی فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
پروانه نشر و انتشارات فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
پروانه وکالت فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
پرینت های بانکی کوچک(تا10سطر) فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
تقدیرنامه و لوح سپاس،حکم قهرمانی(کوچک) فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
ثبت علائم تجاری،ثبت اختراع فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
جواز دفن فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
جواز کسب فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
سرفصل دروس(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
سند وسایط نقلیه سبک فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
فیش حقوقی (کوچک) فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
فیش مستمری (بزرگ) فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت مباشرت فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارنامه توصیفی ابتدائی(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی بانکی یا سپرده بانکی صفحه فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی پایان تحصیلات کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکترا فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی فنی و حرفه ای(یک رو) صفحه فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی عدم خسارت خودرو(تمام برگ) فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی ها(سایرموارد) فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
لیست بیمه کارکنان کوچک(تا ده نفر) صفحه فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
ریزمکالمات تلفن ( هرصفحه ) فارسي انگليسي 450,000 112,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
حکم افزایش حقوق،حکم بازنشستگی فارسي انگليسي 500,000 125,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
آگهی تاسیس(ثبت شرکت ها،روزنامه رسمی) فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
اجاره نامه،بنچاق و صلح نامه محضری(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
اساسنامه،ثبت شرکت غیرفرمی(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
بیمه شخص ثالث،قراردادبیمه(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
ترازنامه شرکت ها،اظهارنامه مالیاتی(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
تقدیرنامه،لوح سپاس و حکم قهرمانی(بزرگ) فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
پروانه پایان کار ساختمان(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
پروانه مهندسی(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
پرینت های بانکی بزرگ(بیش از10سطر) فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
حکم اعضای هیئت علمی،حکم کارگزینی فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
دفترچه بازرگانی فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
روزنامه رسمی ،تغییرات و تصمیمات (بزرگ) فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
فیش حقوقی(بزرگ) فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
قرارداد استخدامی(هرصفحه) فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت شناسایی کارگاه(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 50,000 0 0 ثبت سفارش
گواهی پزشکی،گزارش پزشکی،گزارش پزشکی قانونی(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
لیست بیمه کارکنان بزرگ(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
مبایعنامه،اجاره نامه باکد رهگیری(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
موافقت اصولی فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
دفترچه وکالت فارسي انگليسي 650,000 162,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
اوراق محضری(تعهدنامه،رضایت نامه،استشهادنامه،اقرارنامه)هرصفحه صفحه فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
بارنامه(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
برگ آزمایش پزشکی(بزرگ) فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
برگ سبز گمرکی(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
برگ نظریه کارشناسی ملک فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
پروانه بهره برداری(پشت و رو صفحه فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
جواز تاسیس فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
سندازدواج یا رونوشت آن فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
سند وسائط نقلیه سنگین فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
سندمالکیت (دفترچه ای) فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 100,000 ثبت سفارش
قیم نامه(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
مالیات برارث(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
اظهارنامه،تقاضای ثبت شرکت،شرکت نامه(پشت و رو) صفحه فارسي انگليسي 1,050,000 262,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
اوراق قضایی(دادنامه،رای دادگاه،پرونده حقوقی)هرصفحه صفحه فارسي انگليسي 1,050,000 262,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
سند طلاق یا رونوشت فارسي انگليسي 1,050,000 262,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
سند مالکیت(تک برگی) صفحه فارسي انگليسي 1,050,000 262,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
قرارداد(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 1,050,000 262,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
وکالتنامه بزرگ(هرصفحه) صفحه فارسي انگليسي 1,050,000 262,500 600,000 0 70,000 150,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش